ORIENTAČNÉ DROGOVÉ TESTY

TESTY NA DROGY CHEMTRUE

Účel použitia drogových testov

Všetky uvedené drogové testy Chemtrue sú jednorazové imunologické testy, ktoré slúžia na kvalitatívnu detekciu konkrétneho typu drogy alebo drogových metabolitov v ľudskom moči. Všetky drogové testy boli vyrobené podľa presných pravidiel a s vysokým dôrazom na presnosť a kvalitu všetkých testov. Každý test je charakterizovaný limitnou hodnotou koncentrácie drogy v moči, ktorú je schopný detekovať. Tieto limitné hodnoty boli stanovené na základe výskumov mnohých medzinárodných inštitúcií zaoberajúcich sa zneužívaním drog. Konkrétne limitné hodnoty sú uvedené v popise jednotlivých testov. Všetky ponúkané drogové testy sú používané na získanie viditeľného orientačného výsledku. Testy by mali byť používané podľa pevne stanovených pravidiel, ktoré by mali byť priebežne kontrolované.

Skúška vykonaná drogovým testom poskytne iba orientačný predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku špecifickou alternatívnou chemickou metódou v špecializovanom laboratóriu. Na základe výsledku špecializovaného laboratória by mal byť stanovený odborný a objektívny posudok na užitie drogy. Tento posudok je dôležitý hlavne v prípade, pokiaľ boli predbežné výsledky pozitívne.

Princíp testovania

Všetky uvedené drogové testy Chemtrue sú jednorazové imunologické testy, v ktorých chemická látka (tzv. drogový konjugát) reaguje s testovanou drogou, ktorá by mohla byť prítomná v vzorke moču. Skúšobný prúžok (doštička) obsahuje membránu, ktorá je obalená drogovým konjugátom určeným pre testovanie konkrétnej skupiny drog. Na pravej strane membrány je umiestnená plôška obsahujúca roztok drogovej monoklonálnej koloidnej protilátky.

V prípade, že droga nie je v moči prítomná, farebné protilátky - koloidný zlatý konjugát a moč chromatograficky vyvzlínajú skrz membránu. Výsledný roztok potom migruje do imobilizovanej drogovo-proteínovej zóny konjugátu, kde vytvorí viditeľnú farebnú čiaru, ktorá vznikne reakciou protilátky s drogovo-proteínovým konjugátom. To znamená, že pokiaľ sa v testovacej oblasti drogového testu vytvorí viditeľný útvar, testovaná vzorka moču NEOBSAHUJE testovanú drogu a výsledok testu je NEGATÍVNY.

Keď je droga v moči prítomná, drogový/metabolický antigén reaguje s drogovo-proteínovým konjugátom. Pokiaľ je koncentrácia drogy dostatočná, droga sa naviaže na chemickú protilátku. Toto naviazanie predíde pripojeniu farebnej protilátky - koloidného zlatého konjugátu na drogovo-proteínový konjugát. Preto teda, pokiaľ sa v testovacej oblasti testu neobjaví farebná čiara, testovaná vzorka moču OBSAHUJE testovanú drogu a výsledok testu je POZITÍVNY.

Drogový test obsahuje tiež kontrolnú oblasť, ktorá obsahuje odlišný antigén/protilátku a pri kontakte s močom vyvoláva reakciu, ktorá je následne viditeľne signalizovaná v kontrolnej oblasti. Táto signalizácia udáva, že test bol riadne vykonaný. Táto kontrolná čiara by sa mala objaviť vždy, bez ohľadu na to, či droga je alebo nie je prítomná v moči. To znamená, že pri negatívnej vzorke moču budú na drogovom teste zobrazené dve farebné čiary a v prípade pozitívnej vzorky moči bude zobrazená iba jedna čiara. Prítomnosť farebnej čiary v kontrolnej oblasti tiež slúži ako overenie správnosti, že:

1) Bolo použité dostatočné množstvo vzorky.
2) Bol získaný riadny výsledok.

Uskladnenie a trvanlivosť

Testovacia súprava by mala byť uložená v chlade alebo v teplotnom rozsahu 2 - 30°C. Všetky testy by po dobu skladovania mali zostávať v ich zapečatenom obale.

Varovanie

- Testy sú určené iba pre vonkajšie použitie (in vitro).
- Testy sú určené na orientačné zistenie drogy v moči.
- Vyhnite sa priamej kontaminácii vzorky moču. Pre každú vzorku použite novú pipetu a nádobu na odobratie vzorky moču.
- Testy nepoužívajte po skončení doby ich trvanlivosti.

Odoberanie a manipulácia so vzorkami

Popisované drogové testy sú vyrobené na použitie so vzorkami moču. Odobraná vzorka moču nevyžaduje žiadne zvláštne zachádzanie alebo predbežnú úpravu. Vzorky moču by mali byť použité pre test čo najskôr po ich odobratí, najlepšie ešte ten istý deň. Vzorky môžu byť skladované pri teplote 2 - 8°C po dobu 2 dní, alebo zmrazené pri teplote -20°C i niekoľko dní. Vzorky, ktoré boli skladované v chlade, musia byť pred testovaním zahriate na izbovú teplotu. Vzorky, ktoré boli zmrazené, musia byť rozmrazené, ohriate na izbovú teplotu a dôkladne premiešané pred samotným testovaním.

Poznámka: So vzorkami moču a všetkým materiálom, ktorý prišiel do kontaktu so vzorkami, by malo byť zachádzané ako s potenciálnym zdrojom infekcie. Kontaktu vzorky moču s kožou predchádzajte použitím ochranných rukavíc a riadneho laboratórneho odevu.

Postup vykonania testu

- Starostlivo si prečítajte inštrukcie v predchádzajúcej kapitole "Odoberanie a manipulácia so vzorkami". Samotný test, vzorky moču a pomocné prvky by mali byť pred testovaním ohriate na izbovú teplotu. Neotvárajte balenie testu pokiaľ nie je všetko pripravené na vykonanie testu.

- Vyberte test z jeho ochranného obalu (je dôležité, aby mal pred otvorením obal i samotný test izbovú teplotu, predíde sa tak zrážaniu vlhkosti na testovacej membráne). Označte test kontrolným číslom alebo číslom testovanej osoby.

- Aplikovanie moču na testovací prúžok (rozdielne podľa typu drogového testu):

Testovacie prúžky
Ponorte testovací prúžok (v smere šípky) do vzorky moču. Neponárajte prúžok viac ako po rysku MAX. Približne za 20 sekúnd (nie však skôr ako za 15 sekúnd) skúšobný prúžok vytiahnite a položte na nesavý čistý povrch. Alebo, pokiaľ prúžok nie je ponorený viac ako po rysku MAX, môže byť ponechaný vo vzorke. Pre každú vzorku použite nový test.

Testovacie doštičky
Vezmite priložené kvapkadlo, držte ho vo zvislej polohe a preneste 3 kvapky moču (cca 0,15ml) do oblasti "S" na testovacej doštičke, zaznamenajte si čas aplikovania vzorky. Pre každú vzorku použite zvláštne kvapkadlo.

Výsledok je možné zistiť medzi 3. až 8. minútou po aplikácii vzorky. Výsledok testu nesmie byť zisťovaný po viac ako 8 minútach.

Vyhodnotenie výsledku testu

Negatívny výsledok

Vo vyhodnocovacej oblasti sú viditeľné dve ružové čiary (prúžky), jedna v oblasti "C" - kontrolná oblasť a druhá v oblasti "T" - testovacia oblasť. Intenzita čiary v testovacej oblasti môže byť menšia ako pri čiare v kontrolnej oblasti, stále sa však jedná o záporný výsledok [obrázok tu].

Poznámka: V prípade testovacích prúžkov nie je priamo na teste vyznačená kontrolná "C" a testovacia "T" oblasť. Pri vyhodnocovaní testu sa však testovacia oblasť nachádza bližšie ku spodnej časti prúžku a kontrolná oblasť bližšie hornej časti testu.

Pozitívny výsledok

Čiara sa objaví v kontrolnej oblasti ("C"), ale čiara v testovacej oblasti ("T") nie je viditeľná [obrázok tu].

Neplatný výsledok

Test je neplatný vtedy, keď sa výsledná čiara neobjaví v kontrolnej oblasti do 5 minút. V tomto prípade test zlyhal alebo bol jeho postup nesprávne vykonaný. Overte postup testu a opakujte test s novým testovacím zariadením [obrázok tu].

Poznámka: Veľmi slabá čiara v testovacej oblasti signalizuje, že droga je vo vzorke obsiahnutá v množstve menšom, ako je testovacia úroveň. Pre tieto vzorky by mal byť vykonaný opakovaný test alebo by mal byť test overený inou špecifickou metódou.

Obmedzenie vykonávania testu

- Testy sú určené iba pre testovanie ľudského moču.
- Pozitívny výsledok signalizuje iba prítomnosť drogy, nie však mieru intoxikácie.
- Je možné, že sa vyskytnú technické alebo procedurálne chyby, rovnako tak ďalšie neuvedené faktory, ktoré môžu mať vplyv na priebeh testu a zapríčiniť tak chybný výsledok. Preto sú v nasledujúcej časti uvedené spresnenia, v ktorých je uvedený zoznam látok, ktoré môžu vyvolať pozitívny výsledok testu alebo ktoré nemajú vplyv na výsledok testu.
- V prípade podozrenia, že vzorky boli zle označené alebo s nimi bolo manipulované, je potrebné test opakovať s novou vzorkou.

Charakteristiky kvality testov

Presnosť všetkých drogových testov Chemtrue bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými drogovými testami. Vždy bolo vzatých niekoľko desiatok vzoriek (otestovaných tiež nezávislým chemickým laboratóriom) a tie boli otestované drogovými testami Chemtrue a tiež komerčne dostupnými testami. Potom boli výsledky testov porovnané.

Pri všetkých testoch bola vykonaná tiež skúška na citlivosť jednotlivých testov, kedy boli testované vzorky obsahujúce rôzne množstvo drogy.

Boli uvedené tiež podrobné skúšky, ktoré mali preveriť, či transport testov neovplyvní ich kvalitu a presnosť. Počas prepravy (letecká, vlaková, automobilová) sa môžu testy nachádzať v rôznych podmienkach. Teplota okolia sa môže pohybovať v rozmedzí -15°C až +50°C pri rôznej relatívnej vlhkosti a doba prepravy je približne 3 dni. Testy boli preto skúšobne vystavené týmto podmienkam a potom bola otestovaná ich kvalita a presnosť. Pri všetkých takto skúšaných testoch bolo zistené, že preprava nemá vôbec žiadny vplyv na kvalitu a presnosť testov.

Všetky drogové testy Chemtrue sú schopné zistiť prítomnosť drogy alebo drogových metabolitov s približnou presnosťou 98%.

Podrobnejší popis kvality testov je uvedený zvlášť pri každom drogovom teste.

-- --

Drogové testy Chemtrue

Prečítajte si