TEHOTENSKÝ TEST CHEMTRUE HCG

CHEMTRUE HCG - TEHOTENSKÝ TEST

Tehotenský test Chemtrue HCG

Chemtrue tehotenský test HCG je jednorazový imunologický test, ktorý slúži na kvalitatívnu detekciu ľudského choriónového gonadotropínu, čo je glykoproteinový hormón produkovaný placentou krátko po oplodnení.

Tehotenský test HCG je zdravotnícky prostriedok!

Pri bežnom tehotenstve je možné hormón HCG detekovať už po 7 dňoch po otehotnení. Koncentrácia HCG stúpa rýchlo, často prekračuje 100mIU/ml pri prvom vynechaní menštruácie a vrcholí hodnotou 200 000mIU/ml v 10. až 12. týždni tehotenstva. Tvorba hormónu HCG skoro po oplodnení a následný nárast koncentrácie tohto hormónu počas tehotenstva umožňuje odhaliť ranné tehotenstvo.

Chemtrue HCG tehotenský test dokáže odhaliť prítomnosť hormónu HCG vo vzorke moči s limitnou hodnotou koncentrácie 20mIU/ml. Test využíva monoklonálnu protilátku pre selektívne zistenie zvýšenej hladiny HCG vo vzorkách moču.

Princíp tehotenského testu HCG

Chemtrue HCG tehotenský test je imunologický test využívajúci chromatografickú metódu pre rýchle kvalitatívne určenie HCG hormónu v moči. Membrána testu je obalená s anti-alfa HCG snímacou protilátkou. Počas testovania vzorka moču reaguje s farebným konjugátom (anti-HCG monoklonálna antilátka - koloidný zlatý konjugát), ktorý je obsiahnutý na skúšobnom prúžku. Vzniknutý roztok potom chromatograficky vyvzlína cez membránu.

Postup vykonania testu

Samotný test, vzorka moču a pomocné prvky by mali byť pred testovaním ohriate na izbovú teplotu. Neotvárajte balenie testu pokiaľ nie je všetko pripravené na vykonanie testu.

Vyberte test z jeho ochranného obalu (je dôležité, aby mal pred otvorením obal i samotný test izbovú teplotu, predíde sa tak zrážaniu vlhkosti na testovacej membráne). Označte test kontrolným číslom alebo číslom testovanej osoby.

Aplikovanie moču na testovací prúžok. Ponorte testovací prúžok (v smere šípky) do vzorky moču. Neponárajte prúžok viac ako po rysku MAX. Približne za 20 sekúnd (nie však skôr ako za 15 sekúnd) skúšobný prúžok vytiahnite a položte na nesavý čistý povrch. Alebo, pokiaľ prúžok nie je ponorený viac ako po rysku MAX, môže byť ponechaný vo vzorke. Pre každú vzorku použite nový test.

Počkajte, pokiaľ sa neobjavia ružové prúžky. V závislosti na množstve HCG hormónu v moči je možné výsledok približne za 60 sekúnd. I napriek tomu, že sa výsledok objaví už po 60 sekundách, je potrebné počkať približne 5 minút na potvrdenie výsledku testu. Po piatich minútach je výsledok už istý. Výsledok testu nesmie byť zisťovaný po viac ako 10 minútach.

Vyhodnotenie výsledku testu

Pozitívny výsledok [obrázok tu] - Dva oddelené ružové prúžky (čiarky) sa objavia vo vyhodnocovacej oblasti testu - jeden v testovacej oblasti a druhý v kontrolnej oblasti.

Negatívny výsledok [obrázok tu] - Iba jeden ružový prúžok sa objaví v kontrolnej oblasti testu (oblasť bližšie hornému koncu testu). V testovacej oblasti sa neobjaví žiadny ružový prúžok.

Neplatný výsledok [obrázok tu] - Test je neplatný vtedy, keď sa výsledná čiara neobjaví v kontrolnej oblasti do 5 minút. V tomto prípade test zlyhal alebo bol jeho postup nesprávne vykonaný. Overte postup testu a opakujte test s novým testovacím zariadením.

Poznámky k vyhodnoteniu výsledku testu

Negatívny výsledok testu pri pacientkach, pri ktorých sa predpokladá tehotenstvo, by mal byť opakovaný približne za 48 až 72 hodín alebo overený inou metódou. Vzorka ranného moču by mala obsahovať najvyššiu koncentráciu HCG hormónu.

Odtieň ružového prúžku v testovacej oblasti (T) sa mení v závislosti od koncentrácie prítomného hormónu HCG. Ničmenej, tehotenským testom HCG nemôže byť určené presné množstvo hormónu HCG v moči.

Tehotenský test na HCG je používaný pre získanie viditeľného kvalitatívneho výsledku. Skúška vykonaná tehotenským testom HCG poskytne iba predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku špecifickou alternatívnou lekárskou metódou.

Obmedzenie vykonávania testu

Niekoľko podmienok okrem tehotenstva, vrátane trofoblastického ochorenia a nontrophoblastických nádorov, môže byť príčinou zvýšenej hladiny HCG. Tieto diagnózy by mali byť uvedené v lekárskej evidencii.

V prípade, že je vzorka moču príliš zriedená (tzn. má nízku špecifickú váhu), nemusí obsahovať dostatočnú hladinu HCG. V prípade, že tehotenstvo nie je ešte vylúčené, je potrebné odobrať ranný moč o 48 - 72 hodín neskôr a vykonať test znovu.

Ako u všetkých diagnostických testov, konečná diagnóza by nemala byť založená na výsledkoch jediného testu, ale mala by byť stanovená lekárom po vyhodnotení všetkých lekárskych a laboratórnych nálezov.

Niektoré imunologické rušivé látky, ako napríklad niektoré lieky alebo protilátky môžu zneplatniť výsledok testu.

Presnosť a kvalita Chemtrue tehotenského testu HCG

Presnosť Chemtrue tehotenského testu HCG bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými testami s testovacou hodnotou 20mIU/ml. Od dobrovoľníčok bolo odobraných 102 vzoriek moču, vzorky boli testované obomi typmi testov a výsledkom bola 100% zhoda.

Ďalšie testovanie kvality Chemtrue tehotenského testu HCG bolo vykonané v lekárskych ordináciách a chemickom laboratóriu, kde bolo testovaných 40 náhodných vzoriek moču. Tieto vzorky boli testované Chemtrue jednorazovým tehotenským testom HCG a všetky zistené výsledky presne zodpovedali lekárskym výsledkom.

Tehotenský test Chemtrue HCG bol otestovaný nezávislým laboratóriom a má všetky potrebné certifikáty a povolenia.

Špecifiká Chemtrue tehotenského testu HCG

Tehotenským testom HCG boli testované tiež vzorky, do ktorých bolo pridané určité množstvo chemickej látky. Cieľom bolo zistiť, či tieto látky nejakým spôsobom ovplyvňujú výsledok testu. bolo zistené, že žiadna zo skúmaných látok nemá vplyv na výsledok tehotenského testu HCG.

Látky, ktoré nemajú žiadny vplyv na výsledok testu sú: Acetaminophen (v koncentrácii 20mg/dl), Acetylsalicylic Acid (20mg/dl), Ascorbic Acid (20mg/dl), Caffeine (20mg/dl), Gentesic Acid (20mg/dl), Glucose (2g/dl), Hemoglobin (1mg/dl).

 

-- --

Odporúčame

Stránky o tehotenských a ovulačných testoch a PPR