DROGOVÉ TESTY - TESTOVANIE NA DROGY V ORGANIZME

TESTOVANIE PRÍTOMNOSTI DROG A DROGOVÉ TESTY

Či si to chceme pripustiť alebo nie a či to nie je určite správne, tak drogy patria k dnešnej dobe a stretávame sa s nimi priamo či nepriamo takmer každý deň. Tento stav je prinajmenšom veľmi alarmujúci a je treba sa na neho pozrieť z viacerých pohľadov a snažiť sa eliminovať faktory, ktoré zapríčinili, že drogová problematika došla tak ďaleko.

Ako prvé je potrebné sa zamyslieť, prečo ľudia začnú vôbec brať drogy. Podľa prieskumov sú najohrozenejšou skupinou z tohto pohľadu deti vo veku 13 - 15 rokov. Zdá sa to až nemožné, že tak malé deti majú skúsenosti s drogami, ale opak je pravdou. U detí je teda zásadná správna a včasná prevencia, ktorá by mala mať základ v rodine dieťaťa a pokračovať v škole a iných organizáciách alebo miestach, kde sa deti objavujú.

Drogové testy

U ľudí, ktorí už drogy užívajú a medzi nich patria ako deti tak dospelí, je samotná prevencia nedostačujúca alebo dokonca už neúčinná. V takýchto prípadoch je potrebné hľadať ďalšie prostriedky pre boj s drogami. Hlavným takýmto prostriedkom sú správne zákony a dohliadanie nad ich dodržiavaním. Keď teraz vyjmeme trestné činy týkajúce sa obchodu s drogami, ale budeme brať v úvahu iba samotné užívanie nelegálnych drog, potom je pre uplatnenie zákona potrebné preukázať, že osoba je pod vplyvom drogy.

Na dokazovanie, že osoba užila drogu, slúžia drogové testy. Tieto testy, označované tiež ako screeningové, majú väčšinou podobu papierových prúžkov alebo doštičiek napustených zlúčeninami, ktoré reagujú s určitou drogou. Testy slúžia na rýchle zistenie zneužívania drog. Ich výraznou výhodou je jednak možnosť okamžitého zistenia stavu a potom tiež mnohonásobne nižšia cena oproti iným spôsobom zisťovania. Tieto testy sú vhodné hlavne pre rôzne typy organizácií pracujúcich s deťmi (školy, výchovné ústavy,…), súkromné firmy, ale rovnako tak pre rodičov, ktorí majú napríklad podozrenie, že sa ich dieťa mohlo dostať do kontaktu s drogou. Drogové testy sú teda užitočné všade tam, kde je potrebné veľmi rýchlo a jednoducho stanoviť, či osoba vzala alebo nevzala drogu.

Testovanie prítomnosti drog má samozrejme i veľa odporcov, ktorí najčastejšie zmieňujú obmedzovanie osobných práv človeka. Je to iste kontroverzná a v poslednej dobe veľmi diskutovateľná téma, hlavne pokiaľ ide o testovanie detí na základných alebo stredných školách. Na druhú stranu je však potrebné povedať, že problém drog na základných a stredných školách dosiahol v niektorých prípadoch takmer neúnosnú mieru. Vedenie škôl rieši problémy, ako predchádzať užívaniu drog u žiakov, ako zaistiť, aby sa v škole drogy nešírili a žiaci s nimi neobchodovali a potom tiež to, aby deti neprichádzali do školy pod vplyvom drog.

Základným riešením vyššie popísaných problémov je protidrogová prevencia, ktorá stále nie je dostačujúca. Ďalším riešením je stanovenie jasných pravidiel a kontroly a hlavne potom ich dodržiavanie. A práve ako prostriedok kontroly môžu byť použité drogové testy.

Drogové testy však používajú tiež súkromné organizácie napríklad na zisťovanie, či jej zamestnanci neprichádzajú do práce pod vplyvom drog alebo ako súčasť vstupnej zdravotnej prehliadky pred nástupom do zamestnania. Rovnako tak ich používa polícia Českej republiky na zisťovanie, či vodiči neriadia pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok. Drogové testy tiež už ponúkajú niektoré mestá či obce vo svojich informačných centrách, kde si ich ľudia môžu anonymne vyzdvihnúť a potom doma aplikovať, táto služba slúži hlavne pre rodičov. Drogové testery sa teda postupom času stanú rovnako bežné ako sú napríklad alkoholové testery.

Princíp merania drogovými testami a ich delenie

Testovanie prítomnosti drogy je proces, ktorý využíva biologickú látku odobranú od jedinca pre zistenie, či testovaná osoba užila drogu. Touto biologickou látkou môže byť moč, krv, vlasy alebo sliny.

Drogové testy je možné rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvá skupina je všeobecne známa pre väčšinu ľudí. Tento typ testovania vyžaduje, aby testovaná osoba (darca) poskytla nejakú telesnú tekutinu alebo vlasy poverenej osobe (zamestnávateľ, doktor, kontrolór, atď.).

Zmienenou telesnou tekutinou môže byť vzorka moču, krvi alebo slín. Po odobraní vzorky od darcu, je vzorka riadne zapečatená a odoslaná do špecializovaného laboratória na analýzu. Nevýhodou tohto typu testovania je vysoká cena za analýzu vykonanú v toxikologickom laboratóriu a tiež to, že na výsledok je potrebné čakať približne od 2 do 4 dní.

Druhou skupinou testov sú screeningové testy, ktoré majú väčšinou podobu papierových prúžkov alebo doštičiek napustených zlúčeninami, ktoré reagujú s určitou drogou. Testy slúžia na rýchle zistenie zneužívania drog priamo na mieste. Ich výraznou výhodou je jednak možnosť okamžitého zistenia stavu, výsledok je dostupný počas niekoľkých minút, a potom tiež mnohonásobne nižšia cena oproti predchádzajúcemu spôsobu testovania.

Screeningové drogové testy majú presnosť 95% až 98% a je možné ich použiť vždy len na jedno testovanie. Existuje ich niekoľko druhov, jednak to sú testy, ktoré sú schopné odhaliť vždy len jeden typ drogy, ale existujú tiež tzv. multipanely, ktoré dokážu zistiť až 10 rôznych druhov drogy pri jednom meraní.

Ďalej sú popísané jednotlivé typy rýchlych screeningových testov.

Močové drogové testy

Na vykonanie testu je potrebná vzorka moču. Testovacie prúžky alebo doštičky sú použité na okamžité zistenie výsledku. Objavili sa síce určité návody alebo prípravky, ktoré môžu pomôcť prejsť močovým testom, ale ich účinnosť je veľmi sporná. Pri vykonávaní testu je vždy potrebné striktne dodržiavať výrobcom predpísané pravidlá, inak by mohlo dôjsť k chybnému stanoveniu výsledku testu. Pomocou močových testov je možné zistiť napríklad marihuanu až 80 dní spätne.

Vlasové drogové testy

Testovanie prítomnosti drog z vlasových folikulov (vačkov) je celkom presné a je možné pomocou neho zistiť drogu v tele, ktorá bola užitá až pred šiestimi mesiacmi alebo skôr. Ako vlasy rastú, je možné niektoré drogy zistiť zo strednej časti vlasu, čím sú teda vlasy dlhšie, tým je možné zistiť drogu, ktorá bola užitá pred dlhším obdobím. Testovanie pomocou vlasov sa vykonáva prevažne v špecializovaných laboratóriách, kde sa používa iba úsek vlasu odobraný približne 3 - 5cm od kože hlavy, čo zníži dobu, do kedy je možné zistiť užitie drogy zhruba na 90 dní. Niektorí ľudia sa snažia zamedziť zisteniu drogy v ich tele tým, že si oholia hlavu, pre test je však možné použiť i chlpy z iných častí tela.

Slinové drogové testy

Na vykonanie testu je potrebná vzorka slín a je možné zistiť požitie drogy počas niekoľkých predchádzajúcich dní. Výhodou drogových testov založených na vzorke slín je to, že je veľmi problematické ich falšovanie alebo podvedenie. Ďalšou výhodou je relatívne jednoduché odobratie vzorky. Presnosť týchto testov je porovnateľná s močovými testami. Slinové testy používa napríklad polícia Českej republiky.

Potové drogové testy

Potové testy majú podobu špeciálnych náplastí, ktoré sa pripevnia na kožu a po určitú dobu (obvykle 10 - 14 dní) je odoberaný pot. Potové testy sa využívajú takmer výlučne v detských ochranných zariadeniach, sociálnych ústavoch, drogových liečebniach a podobných zariadeniach, kde je potrebné kontrolovať zneužívanie drog po dlhšie obdobie a kde použitie močových testov nie je praktické. Náplasti majú bezpečnostné mechanizmy proti nepovolenému odstráneniu a potom opätovnému nasadeniu. Iba poverená osoba môže na konci kontrolovaného obdobia odstrániť náplasť a vykonať test, či počas tohto obdobia testovaná osoba neužívala drogy.

Možnosti použitia drogových testov

Možnosti použitia drogových testov sú naozaj veľké. A ich používanie je stále častejšie. Screeningové drogové testy sa používajú v súkromných firmách v rámci vstupnej zdravotnej prehliadky, ale tiež pre priebežné kontroly, či zamestnanci nechodia do práce pod vplyvom drog. Používajú sa tiež na základných, stredných školách a zvláštnych školách na testovanie žiakov, ďalej v psychiatrických a protidrogových liečebniach na testovanie klientov. Drogové testy používa tiež polícia na kontrolu, či vodiči neriadia pod vplyvom drog. Rovnako tak sú však drogové testy vhodné pre rodičov, ktorí majú podozrenie, že sa ich dieťa mohlo stretnúť s drogou.

Detekčné doby jednotlivých drog

Testovanie prítomnosti drogy v tele pomocou krvi, moču, slín alebo iných metód slúži iba na určenie, či je v dobe vykonania testu určitý typ drogy obsiahnutý v tele testovanej osoby. Existuje veľmi široké rozmedzie odhadov, ako dlho sa môže droga nachádzať v tele. A bez ohľadu na to, akú metódu na testovanie použijeme, je vždy potrebné počítať s týmto časovým rozptylom.

Rovnako ako každá droga zostává v tele rôzne dlhú dobu, tak vplyv na túto dobu majú tiež vlastnosti samotného jedinca. Medzi hlavné parametre patrí vek, pohlavie, váha, podiel telesného tuku, rýchlosť metabolizmu, celkové zdravie a tiež samozrejme množstvo užitej drogy a doba, počas ktorej bola táto droga požitá. Preto nemožno nikdy stanoviť presný čas, kedy bola droga konzumovaná. Ďalej uvedená tabuľka uvádza priemerné doby najčastejšie užívaných drog, kedy je možné drogu detekovať pomocou drogového testu. Z vyššie uvedených dôvodov sú doby veľmi široké. Preto ešte raz upozorňujeme, že drogové testy neslúžia na stanovenie času, kedy bola droga užitá, ale iba na zistenie, či je v dobe testu prítomná droga v tele.

Detekčné doby jednotlivých drog

-- --

Odporúčame

Prečítajte si